Tijdens de ledenvergadering is aandacht besteed aan drie jubilarissen, te weten Jeroen Berntsen (40 jaar lid) en Dirk Arjaans en de heer W. Elsinga (beiden 30 jaar lid). De evenementen van 2017 zijn kort geëvalueerd. Behalve de barbecue waren alle evenementen geslaagd. Ons ledenbestand is in 2017 stabiel gebleven, mede door het toetreden van vijf nieuwe leden. De penningmeester heeft verslag gedaan van het gevoerde financiële beleid. De kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering heeft vervolgens de penningmeester décharge verleend. De voorzitter heeft aansluitend het programma voor 2018 toegelicht. Er is ook nog aandacht gevraagd voor onze website en facebookpagina. Alvorens de vergadering te sluiten werd iedereen bedankt die het afgelopen jaar op de één of andere wijze behulpzaam zijn geweest bij de activiteiten van onze afdeling. Na de vergadering werd door de voorzitter een toast uitgebracht op het nieuwe jaar en kon gezellig worden nagepraat tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.